PALA NOORTEKESKUS SAI 25. MAIL 10. AASTASEKS!

25. mail tähistas MTÜ Pala Valla Noored oma 10. sünnipäeva. Kahjuks ei võimaldanud kehtivad piirangud kutsuda rohkelt külalisi ja tähistada sünnipäeva suurelt ja vääriliselt. Siiski soovime meenutada ja tänada neid inimesi, kes on läbi aastate noortekeskuse arengusse panustanud. MTÜ eelkäijaks oli 2007. aasta aprillis tegevust alustanud Pala Valla Noorte Vabaajakeskus. Keskus loodi Pala valla eestvedamisel endistesse raamatukogu ruumidesse. Vallavanemaks oli Kalev Kurss ja keskuse rajamiseks vajaminev rahaline abi tuli Pala valda tänu Raivo Vadile. Esimeseks noortekeskuse juhatajaks sai Mikk Kirikal. Noorte kasutada oli kaks mänguruumi ja kööginurk esmase vajaliku tehnika ning vahenditega. Jätkati võrgupidude traditsiooni, sest noortekeskusel oli olemas üritusteks vajaminev tehnika ja arvutid. Enne Pala Valla Noorte Vabaajakeskust toimusid võrgupeod Pala kultuurimajas Erkki Odresti eestvedamisel. 2007. aastal osales igapäevaselt vabaajakeskuse tegevustes 10-15 aktiivset noort.


Mais 2008. aastal jätkas keskuse tööd Enely Kasemägi, kelle eestvedamisel toimis noortekeskuse töövalla struktuurüksusena 2011. aastani. 2011. aasta 25. mail loodi Pala noorte eestvedamisel MTÜ Pala Valla Noored, et parandada jalaiendada keskuses pakutavaid noorsootöö võimalusi. Loodud MTÜ juhatusse hakkasid kuuluma Inga Jegorova, Siim Siilbaum, Taavi Nõmm ja Malle Weinrauch. 1. juuli 2011 said ettevõtlikud noored noortekeskuse ruumid enda kasutusse.
Loodud noortekeskuse esimeseks noortejuhiks sai Aigar Laumets. MTÜ loomine andis noortele võimaluse kirjutada erinevaid projekte, mille toel arendati noortekeskuse ruume ja soetati noortele olulist tehnikat (x-box, kõlarid, lauaarvuti, piljard). Loodi koduleht ja Pala koolimäele rajati lõkkeplats. Jätkusid noortele suunatud võrgupeod, ning oluliselt suurenesid kogukonnale suunatud üritused.
2012. aastal alustas noortejuhina tööd Agnes Kivirand, kes koondas enda ümber Pala koolis õppivaid aktiivseid noori, kelle eestvedamisel toimusid mitmel aastal noorte suvepäevad ja kirjutati ning osaleti aktiivselt erinevates projektides. 2013. aastal sai MTÜ juhatuse liikmeks ka Inna Lamp. 2016. aastal jätkas noortekeskuse juhina Grete-Stina Haaristo, kes oli 2015. aastal tulnud Pala kooli õpetajaks ja huvijuhiks Noored Kooli programmiga ning kellest sai 2017. aastal Pala kooli direktor ja MTÜ juhatuse liige. 2017. aastal vallad liideti ja MTÜ Pala Valla Noored hakkas pakkuma noorsootöö teenust Peipsiääre valla haldusterritooriumil. Sellel aastal tegutses noortekeskuse noortejuhina ja Pala kooli huvijuhina Monika Kaasik. Alates 2018. aastast töötab MTÜ Pala Valla Noored noorsootöötajana Katrin Riibak. MTÜ tegutseb hetkel Pala Kultuurimaja hoones asuvates ruumides, mida on järgemööda erinevate projektide ja kohaliku omavalitsuse toel laiendatud, renoveeritud, korrastatud ja sisustatud. Kahest väikesest ruumist on saanud suur keskus, kuhu on loodud vajalikud tingimused noortele ja erinevatele sihtgruppidele kogukonnas. Lisaks noorsootööle kirjutatakse ja viiakse ellu projekte, mis aitavad luua piirkonnale lisandväärtust ning panustatakse ilusama ja turvalisema keskkonna loomisse ja arendamisse.

Kõik eelnevalt mainitu on saanud teoks tänu vabatahtlikele kogukonna liikmetele ja tegusatele noortele, kes on olnud läbi erinevate aastate kaasatud noortekeskuse tegevustesse ning kes on panustanud kogukonna pidevasse arengusse. Erilised tänud kuuluvad sellel tähtsal päeval Inga Jegorovale, kes on läbi kümne aasta koos teiste juhatuse liikmetega juhtinud vabatahtlikult MTÜ tööd ja panustanud noortekeskuse ja piirkonna arengusse. Täname Pala kooli, kultuurimaja, endist ja praegust omavalitsust ning kõiki asutusi, seltsinguid ja ettevõtjaid, kellega on läbi aastate toiminud hea koostöö. Aitäh teile!